รู้จัก รู้ใจ คนต่างวัยใน Generation  ต่าง ๆ

1. Gen-B (Baby Boomer) เกิดปี พ..2489 – 2507 เป็นคนเคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กร สู้งานใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ประหยัด อดออมเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี

2. Gen-X (Generation X) เกิดปี พ..2508 – 2522 เป็นคนง่าย ๆ ไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว เป็นตัวของตัวเองสูง ความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้ดี

3. Gen-Y (Generation Y) เกิดปี พ..2523 – 2540 เติบโตท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยีไม่ชอบการถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ มีความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ แต่งงานช้า จัดสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตัวสมดุลเห็นว่างานไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดมองโลกในแง่ดี คิดถึงการช่วยเหลือสังคม เห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. Gen-Z (Generation Z) เกิดปี พ..2541 – 2552 เติบโตมาในยุคโซเซียลเน็ตเวิร์กพร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกมากมาย มีแนวทางเป็นของตัวเอง สนใจเรื่องรอบตัว ทั้งศิลปะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคม ใช้งานเทคโนโลยีได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ดำเนินชีวิตในสังคมยุค Digital มีการติดต่อสื่อสารไร้สายตลอดเวลา

5. Gen Alpha (Generation Alpha) เกิดตั้งแต่ปี พ..2553 เป็นต้นไป สัมผัสเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิด อยู่ในสังคมทุนนิยม มีแนวโน้มเป้นคนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ชอบความรวดเร็วทันใจ ทำให้เบื่อง่าย ความอดทนต่ำ

6. Gen-C (Generation C) กลุ่ม Baby Boomer และ Gen-X ที่เปลี่ยนพฤติกรรม มาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ให้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและโซเซียลเน็ตเวิร์ก มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา เน้นแบ่งปันความรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์

 

ปี พ.. 2559 ประชากรของไทย มีจำนวน 65,931,550 คน   Gen Y มี 28.54 เปอร์เซ็นต์ (ราว 18.7 ล้านคน ถือว่าเป็นประชากรที่กลุ่มใหญ่ที่สุด)     Gen X มี 27 เปอร์เซ็นต์    Gex Z มี 22 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มอื่นจำนวนน้อยกว่าและมีแนวโน้มลดลง

โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน อัตราเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2547 – 2557 เฉลี่ยปีละ 800,000 คน คาดว่า ใน 25 ปีข้างหน้า จะลดลงเหลือต่ำกว่า 500,000 คนต่อปี

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ..2564 โดยจะมีประชากรผู้สูงวัยมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด เนื่องจากคนสูงวัยอายุยืนมากขึ้น ในขณะทีวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง

รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ..2558 โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here